Purchase Land for Anomadassi Thero Meditation Center

අනුරාධපුර, කටුකැලියාව, ධම්ම පාරමී ආරණ්‍ය සේනාසනයේ පැවැත්වෙන සිව් දින භාවනා වැඩසටහන්, සූත්‍ර විවරණ වැඩසටහන් ඇතුලු අනිකුත් වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ උපාසක මහතුන් සඳහා නේවාසික පහසුම් සැපයීමට දැනට ආරණ්‍ය සතු ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණවත් වුවද, එම වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීවෙන මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ උපාසිකා මහත්මීන් සඳහා නේවාසික පහසුකම් සැලසීමට නොහැකිවීමෙන් ඔවුන්ට බාහිර ස්ථානයන්හි නවාතැන් ගැනීමට සිදුවීම නිසා අපහසුතාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවී ඇත. ඊට පිළියමක් ලෙස ආරණ්‍ය භූමියට යාබදව පිහිටි නිවසක් සහිත ඉඩමක් මිලදී ගෙන වැඩිදියුණු කිරීමට යෝජනා වී ඇත. 
නිවන් මඟ වැඩීමට වෙහෙසෙන මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ උපාසිකා මහත්මීන් සඳහා ආරක්ෂා සහිතව අපහසුතාවලින් තොරව එම කටයුතු කරගැනීම පිණිස නේවාසික පහසුකම් සැලසීමේ මෙම මහඟු පුණ්‍යකර්මයට දායකවීමට කැමති පින්වතුන් හට ආධාර යොමුකලහැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

Help donate Tipitaka Tablets

The offering of 5000 Tipitakas at one given time could well be considered the largest ever Dharma Dana made to monks in the recent past. The concept itself arises from the disheartening situation found currently worldwide where the pristine Buddha word which is given the supreme place of teacher and guide in the absence of Lord Buddha himself, is being distorted and interpreted as thought fit by certain monks creating doubt and confusion among the followers. The primary reason for this malpractice is the lack of knowledge about the contents of Abhidhamma, Sutra and Vinaya Pitakas (texts). The teachings of the Lord Buddha is preserved in its purest form in these texts and they are available in voluminous printed version known as the Tipitaka .

The unavailability of this source of knowledge due to its considerably high cost and bulky size has resulted in a situation where monks give their own meanings as they seem fit and misguide the followers. In an attempt to provide a solution to this critical issue, a timely idea was brought forward to provide the Tipitaka to monks in electronic form. A device has been customized and designed in the form of a Tab where only the functionality of reading is made available. All other options usually available in such a device has been removed so ensure that the e-reader would be used only to gain access to the already installed Tipitaka, Atuwa, Tika etc.

5000 invited monks will be offered in year 2020 at the Sugathadasa Indoor Stadium at the Vibhajjavada Bhikku Conference. The opportunity is available to sponsor one such device at a fixed price or a make contribution towards the cause. Make use of this great opportunity you have been given to support preserve the pristine Buddha word and to make that knowledge available to the Maha Sangha in an attempt to stop the distortion of the Buddhist Philosophy. May the merit of this task help each and every one of you on your journey through samsara in understanding the teachings of the Lord Buddha. May the merit of this help you see the reality of life from within.

You can make a donation for this Dhamma donation program through Path Nirvana Foundation. We are planning to end this campaign on 5th January 2020. Please send your donation before then. Methods of Donation

Land extension to facilitate Pariyatthi Project in Katana

We have decided to support the following project to buy a land for building a Pariyatti center. You can donate to buy at least one perch (50,000 LKR or just 275 USD). Following is the letter explaining the project.

Dear Path Nirvana Foundation
Regarding proposed land extension for facilitate Pariyatthi Project in Katana.
Katana Sri Gangārāma Vipassanā Meditation center https://goo.gl/maps/KcFyNfwoDv92 is an affiliated monastery to the Sri Kalyānī Yogasrama Samstha. This monastery will be the main residence of the Sri Lankan monks led by Ven Werapitiye Dewananda, Ven Watagoda Maggavihārī Theros who are currently studying in Myanmar. 
We are intending to use this place as the base to make our institutional plans and manage project developments about the future Dhamma Institution, most probably, in Kaluwaragaswewa Divisional Secretariat Portal, near Anamaduwa. As initiation the qualified monks will be gathered here and according to curriculum, the text books will be prepared for the upcoming Pariyatti & Bhikkhu training program. As for our experience and understanding, we have chosen this location as it meets easy access for both monks and lay devotees who provide and gain support and services. 
This place also the most suitable place for our digital Dhamma works such as editing the digital version of the Tipitaka and conserving, the e-books related to Dhamma and recording online Dhamma tutoring projects. We have an intention to equip this monastery with modern technologies and equipment in our quest of propagating Dhamma into the modern world, especially in English. Hence, should have to provide more accommodation for monks and novices in the time to come. However, the limited present monastic land which has spread only within 3/4 acres seems not adequate enough to support our intended plans. This obstacle can be overcome by adding this appropriate land property (comprising 90 Perches), which is available for the monastery purpose for cooperative price, to the present land hoping to fully facilitate required proposals and accommodate more monks. I, here by, sincerely inform you that this would be appropriate lodging-place, for the centre and for present works.
The cost of the land ( 90 perches) is 4.5 Million . We believe it’s a reasonable price considering the land is  situated right next to the monastery at Katana. The owner wishes to finalize the sale immediately and appreciate if we can do the transaction as soon as possible.  
I take this opportunity to thank you and everyone who is supporting this Noble project 

Here are some photos of the proposed land including the deed of the land

Update: We have sent 2 Million LKR for this project and the land purchase was done by the Katana Temple

Donating 100 Tipitaka Book sets

Monks in Labunoruwa monastery are donating 100 tipitaka book sets to needy temples, monasteries and other dharma education institutes across Sri Lanka in an attempt to squash the adharma distribution by rejuvenating the tipitaka learning in Sri Lanka.

The donation will happen in front of Ruwanweli Maha Seya in Anuradhapura on May 12th where a ceremony will be held whole day (information about it can be found here). May 12th is also the 50th birthday of Ven Mankadawala Sudassana, chief meditation master of Labunoruwa monastery.

The cost of printing a book set consisting of 57 books is estimated to be 50,000 Rs (320 USD). You can contribute to this great dharma dana by sponsoring one or more book sets. Please visit the donate page for information about how to donate.

Dhammahadaya Education Institute

We are supporting the efforts for collecting and sending the funds necessary for the purchasing of the land of the above institute. You can donate through paypal https://pathnirvana.org/donate or by sending us a check.

Please make sure to send your donations before the end of October 2017. More information about the project – Project Flyer

We have sent 2000 USD for this project on 2018 January.

Helping Flood Victims – 2017 May

Be a part of the flood donation programme, conducted by Path Nirvana Foundation.

Now you can donate to the people who are affected by the floods and landslides in different parts of the country with long term support items such as clothes, water filters, mattresses and medicine.

Path Nirvana Foundation is collecting funds to distribute goods among various projects helping the relief operations in Sri Lanka. Please make your charitable donation using our donation instructions.

Update on 06/23/2017
Total Flood Donations (Rs 1,215,000)
  1. Collected in US and Sent to Sri Lanka – $6,475.05 (Rs. 981,845.15) on 06/17/2017
  2. Collected in Sri Lanka – Rs. 235,000
This amount was donated to Ven Ventalalle Chandakitthi’s flood donation program (Dhammadeepa Foundation) by our director in Sri Lanka Mr Udana in 3 allotments

  1. Rs 175,000 – Cash (for shirts)
  2. Rs 355,000 – Cash
  3. Rs 685,000 – Check

respectively. In addition Mr Udana has personally supervised program by traveling to the flood area with Ven Thero to attend the donation.

photos and videos taken by Mr Udana at the event
giving the check to Ven Thero
Ven Theros photos of the event in his FB Page

Help Build Yan-Oya Raja Maha Viharaya, Trincomale, Sri Lanka

  • Sanghawasa remaining work (roof and internal walls & floor finishing) 400,000 Rs
  • Water supply (well construction, motor, tank etc.) : 500,000 Rs
  • Electricity connection and wiring: 150,000 Rs
  • Doors/windows 50,000 Rs
  • Total 1.1 Million LKR

More photos and information about this Arana -> http://wanaarana.lk/yan-oya

Brochure: Help Build Yan

Help Buy an Ambulance for Bhikku Hospital

There is an opportunity to help the Bhikkhu hospital started by the Galigamuwe Gnanadeepa thero in Horana. Check the photo below.
13592574_1062811770471176_2184920423867698849_n (1)
As of a week ago 2.5 million was collected from donors around the world out of about 10 million estimated amount needed to buy the Ambulance.
More information about this Bhikkhu hospital can be obtained from the two websites below.
To receive updates about our charity projects please subscribe to our website pathnirvana.org by entering your email address on the top-right corner.
Project Progress: On 2016-08-29 We have sent $6,900 for this project.
As of 2017-06-19 Galigamuwe Gnanadeepa thero has bought the Ambulance the details are posted in his Facebook page with the photos.